VII. ХИДРОИЗОЛАЦИИ НА ПЛОСКИ ПОКРИВИ

1.Демонтаж на стара хидроизолация 4.25 лв/м2
2.Изкърпване на мехури по стара изолация до 1м2 20.00 за брой
3.Един пласт Полизол с посипка върху стара изолация 4кг/м2 9.15 лв/м2
4.Лека циментова замазка по плоски покриви за основа на нова хидроизолация 12.55 лв/м2
5.Битумен грунд 2.99 лв/м2
6.Един пласт воалит 3 мм 7.12 лв/м2
7.Един пласт от Полизол с посипка 4.5кг/м2 11.22 лв/м2
8.Доставка и монтаж на нови воронки за водоотвеждане 27.44 лв/м2
9.Доставка и монтаж на нови барбакани 24.55 лв/м2
10Ламаринена обшивка по бордове 17.00 лв/м2
11.Надолучна пола от поцинкована ламарина 8.95 лв/м1
12.Доставка и монтаж на безшевни олуци с ПВЦ покритие 16.45 лв/м2
13.Изграждане на скара от греди, върху наклонен бетонов покрив, запълване с минерална вата и поставяне на водоустойчив шперплат, като основа за хидроизолация. 42,88 лв/м2
14.Хидроизолация от битумни керемиди 27.00 лв/м2

Действаща нормативна уредба

Част първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят минималните изисквания при проектирането, изпълнението, контрола и приемането на хидроизолационни системи на строежите (сгради и строителни съоръжения).

(2) Изискванията на наредбата се прилагат при изпълнение на хидроизолационни системи на нови строежи, както и при основно обновяване, реконструкция, основен ремонт или преустройство на съществуващи сгради и съоръжения.

(3) Наредбата не се отнася за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолационни системи на хидротехнически съоръжения, тунели и депа за твърди отпадъци, както и на хидроизолационни системи в условия на агресивна среда и агресивни въздействия.

Чл. 2. (1) Наредбата се прилага едновременно с нормативните актове и техническите спецификации, с които се определят изискванията към надеждността на конструкциите, безопасността при пожар, санитарно-хигиенните изисквания и здравословните и безопасни условия на труд, както и други изисквания, свързани с безопасността на строежите.

(2) При проектирането и изпълнението на хидроизолационни системи на строежи със специфични характеристики при експлоатацията им се прилагат изискванията на тази наредба и на съответните специални нормативни актове и технически спецификации със специфични изисквания към съответния вид строеж.

Чл. 3. (1) Хидроизолационните системи се проектират така, че да са годни за предвидената за тях употреба и да осигуряват изпълнението на изискванията към строежите съгласно чл. 169, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

(2) При проектирането на строежите се предвиждат, а при изпълнението им се влагат хидроизолационни системи, които отговарят на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО, когато за продуктите има публикувани хармонизирани европейски стандарти или са издадени европейски технически оценки, и на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (ДВ, бр. 14 от 2015 г.).

Чл. 4. (1) Хидроизолационните системи се изпълняват в съответствие с изискванията на проекта и с указанията на съответния производител на продукта, в т.ч. при тяхното транспортиране и полагане.

(2) Контролът на строителните и монтажните работи, свързани с изпълнението на хидроизолационни системи, се осъществява от лицето, упражняващо строителен надзор, или от техническия ръководител - за строежите от пета категория съгласно ЗУТ...

 

ХИДРОИЗОЛАЦИИ НА ПЛОСКИ ПОКРИВИ

Грижата за покрива е една от най-важните мерки, които следва да бъдат предприети, при цялостната поддръжка на сградата. Покривът попива най-много влага, в следствие от проливни дъждове, градушки и снегове. По този начин бива нарушавана целостта, устойчивостта и здравината на бетона, както и останалите материали, използвани при изграждането му.

Качеството в прилагането на хидроизолация на покрив се състои в това какви точно материали използваме. Не по-малко значим е и екипът професионалисти, които ще се погрижат за перфектната поддръжка на нашата сграда.

Какво представлява плоският покрив?

Покрива е една от основните части на която и да било сграда. Без него домът ни би започнал да се руши, под влиянието на атмосферните налягания. Плоските покриви представляват строителни конструкции с наклон, който следва да бъде по-малък от пет градуса. Минималния наклон се изисква да бъде два процента по цялата повърхност на покрива и един процент към полите. Необходимо е да бъдат изградени по начин, който да гарантира за механични и динамични натоварвания през целия им живот.

Видове хидроизолационни материали, използвани при плоски покриви

На пазара се предлагат няколко основни типа изолации. Най-често употребявани са битумните хидроизолации. Другия разпространен тип са водоразтворимите. Те често биват използвани в строителството на жилищни сгради. Съществуват и друг тип мембрани, които имат високо качество.

Независимо какви материали ще използваме за хидроизолация на плосък покрив, самото прилагане също има огромно значение. Важно е да се допитаме до специалисти в тази сфера, които ще успеят да подобрят състоянието на имота и да Ви предложат гаранция за изпълнението.

Направи запитване за: ХИДРОИЗОЛАЦИИ НА ПЛОСКИ ПОКРИВИ