V.ФАСАДИ

1.Топлоизолация по фасади с EPS-5см с крайно покритие вароциментова мазилка и фасадна боя 28.00 лв/м2
2.Също но с крайно покритие цветна силиконова мазилка 34.00 лв/м2
3.Обръщане на отвори отвън 14.55 лв/м2
4.Водокапна лайсна 3,00 лв/м2
5.Ъглова завършваща лайсна 3.50 лв/м2
6.Цокъл от рязани каменни плочи 32,00 лв/м2

Действаща нормативна уредба

Чл. 1. С наредбата се определят:

1. съществените изисквания към строежите по чл. 169, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), които определят техническите изисквания към строителните продукти;

2. строителните продукти или групите строителни продукти, които осигуряват изпълнението на съществените изисквания към строежите, определени в приложение № 1;

3. процедурите и системите за оценяване съответствието на строителните продукти със съществените изисквания към строежите и начините на удостоверяване на съответствието;

4. условията и редът за получаване на разрешение за оценяване на съответствието и за издаване на технически одобрения, сроковете им на валидност, както и допълнителните специфични критерии към лицата, които оценяват съответствието и/или издават технически одобрения, и техните задължения по процедурите и системите за оценяване на съответствието;

5. редът за влагане в строежите на строителни продукти, които отговарят на изискванията на техническите спецификации по чл. 5, ал. 2 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП);

6. правилата за нанасяне на маркировката за съответствие, наричана понататък “СЕ маркировка за съответствие”;

7. контролът върху дейността на лицата, получили разрешение по т. 4..

 

ФАСАДИ

Фасадата определя стила на сградата и формира първото впечатление. Фасадата е лицето на сградата.  Проектирането на фасадата  е от извънредна важност за постигането на ефективна топлинна защита, дълъг живот и естетична визия. Както проектантите, така и ползвателите на сградата трябва да обръщат специално внимание на фасадите.

Значителна част от сградния фонд у нас е с топлоизолационни показатели около 2,5 по-ниски от тези, заложени в актуалните технически стандарти. Огромна част от многофамилните жилищните сгради, в т.ч. панелни и масивни, са без фасадна топлоизолация или са с частично направена такава. При това са положени изолационни плоскости средно с дебелина 4 – 5 см, което изобщо не отговаря на сега действащите нормативните параметри. Съвременните сгради трябва да съответстват на съществените изисквания за енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение. Това е заложено в новия Закон за енергийна ефективност, влязъл в сила от м. 11.2008, както и в измененията на Закона за устройство на територията от същата дата. По силата на тази нормативна база, всеки инвестиционен проект (изграждане на нова сграда, реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на съществуваща сграда), трябва да включва мероприятия за енергийна ефективност.

Тези изисквания на закона, обаче, са много трудно приложими за частните домове, които са над 93% от сградния жилищен фонд у нас. Голяма част от собствениците, поради ограничени финансови възможности, не предприемат мерки за саниране на сградите, в които живеят. Липсата на средства саботира всяка инициатива на съседите, решили с обединени усилия да изолират например цялата калканна стена или фасадата на цяла жилищна секция.

Резултатите от това са навсякъде около нас – фасада на 5-6 етажен блок, на чийто 3- ти етаж топлоизолацията е прекъсната. Виждаме дори цели санирани кооперации, с изключение стените на един-два апартамента. Така от една страна се снижава ефектът на положената изолация, тъй като в зоните на прекъсването й се образуват топлинни мостове, а от друга страна се компрометира естетическото въздействие на цялостния вид на сградата. Всичко това е за сметка на усилията и финансовото участие на останалите съседи. Ето защо трябва да се популяризират всички възможни източници за финансиране на обновяването на жилищния фонд – както международни, така и държавни.

Направи запитване за: Хидроизолация на ФАСАДИ